RED CIVIL SL.
COORDINADORS DE SEGURETAT
SAFETY MANAGER

 

puntet Inici
puntet Obres
 
 

PLANS D'AUTOPROTECCIÓ

 
 

El Decret 82/2010 d'autoprotecció estableix...

Les persones, empreses, entitats i organismes que fan activitats que poden generar situacions de greu risc col•lectiu, així com els centres i les instal•lacions que poden resultar afectats de manera especialment greu per aquestes situacions, són obligats a adoptar mesures d’autoprotecció i a mantenir els mitjans personals i materials necessaris per a afrontar situacions de risc i d’emergència.

PLA D’AUTOPROTECCIÓ (PAU)

És el document que preveu, per a una determinada activitat, instal•lació o centre, les emergències que es poden produir com a conseqüència de la pròpia activitat i les mesures de resposta davant situacions de risc.

El PAU ha de ser elaborat i signat per personal tècnic competent, amb la formació específica requerida pel Decret (Nivell protecció civil Catalunya o àmbit local).

El Decret 82/2010 de 29 de juny, presenta el catàleg d’activitats i centres amb obligació d’autoprotecció en protecció civil.

Podem destacar els següents àmbits:

  · edificis de pública concurrència, ús administratiu, sanitari, educatiu i altres
  · estacions d´esquí, campings, cases de colònies, albergs,……
  · indústries químiques de matèries perilloses i explosives
  · transport de persones i mercaderies, túnels, aeroports, estacions,…
  · activitats nuclears, radioactives i d'energia
  · preses i embassaments
  · actes esportius, correfocs, concerts,…